Poniżej znajduje się spis publikacji naszych członków (autorstwo i współautorstwo).

Publikacje można przeglądać uporządkowane wg:

> autora          > tematyki

 

Mikuła Konsekwencje niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców olejów opałowych Orzecznictwo Podatkowe 9/2011 2011 Akcyza
Dudzic Klucze odniesienia kosztów wspólnych do przychodów opodatkowanych i zwolnionych na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Toruński Rocznik Podatkowy 2015 CIT
Kuźniacki Komentarz do art. 10 oraz 19, in A. Mariański, M.Wilk,
B.Kuźniacki, D. Jaszczak, A, Nowak, Podatek dochodowy od osób prawnych
Wolter Kluwer Polska 2014 CIT
Kuźniacki Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z
wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej
Monitor Podatkowy 2014 CIT
Marzec Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami Jurysdykcja Podatkowa 2011 CIT
Mikuła Czy konieczny jest certyfikat rezydencji przy wypłacie odsetek za granicę? Orzecznictwo Podatkowe 2/2009 2009 CIT
Mikuła Czy konieczny jest certyfikat rezydencji przy wypłacie odsetek za granicę? Interpretacje Podatkowe 2009 CIT
Mikuła Od darmowych świadczeń spółka może zapłacić podatek Rzeczpospolita, Dobra Firma 2009 CIT
Mikuła Czy otrzymanie nieodpłatnego poręczenia jest opodatkowane? Orzecznictwo Podatkowe 5/2009 2009 CIT
Mikuła Czy pożyczka od znajomego bez odsetek jest opodatkowana? Orzecznictwo Podatkowe 7/2009 2009 CIT
Mikuła Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 2011 r. (II FSK 1372/10 – znaczenie certyfikatu rezydencji Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 3(121)/2012 2012 CIT
Mikuła Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz 2014. Legalis Online. Legalis Online 2013 CIT
Mikuła Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz 2016. Legalis Online. Legalis Online 2016 CIT
Mikuła Podatek dochodowy od osób prawnych.  Komentarz 2016. Wydawnictwo Beck 2016 CIT
Prus Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku, sygn. akt II FSK 460/10 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012 CIT
Tetłak Spółki giełdowe – płatnik podatku od dywidend uzyskiwanych przez osoby fizyczne? Monitor Podatkowy 2007 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2015 CIT
Wilk Uprzednie porozumienia cenowe [w:] W. Nykiel, D. Strzelec (red.), Podmioty powiązane Wolters Kluwer 2014 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2014 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2014 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2013 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2012 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2012 CIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2011 CIT
Wilk Obniżenie ceny sprzedaży wskutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus a korekta przychodów należnych w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy 2013 CIT
Wilk Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 CIT
Wilk Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe Prawo i Podatki 2009 CIT
Wilk Ustanowienie służebności gruntowej – skutki podatkowe www.wieszjak.pl 2012 CIT
Wilk Połączenie spółek metodą łączenia udziałów a uproszczony sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy „Biuletyn e-rachunkowość”, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=1635 2010 CIT
Zając-Wysocka Służebność przesyłu – ujęcie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w księgach rachunkowych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 CIT
Zając-Wysocka Moment ujęcia wstępnej opłaty leasingowej w kosztach uzyskania przychodów Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 CIT
Zając-Wysocka Zasady ujmowania faktur korygujących przychody w podatku dochodowym od osób prawnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 CIT
Zając-Wysocka Crowdfunding a podatki – dokapitalizowanie pomysłu często bez podatku Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2015 CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych.  Komentarz 2014. Wydawnictwo Beck 2014 CIT
Zając-Wysocka Skutki użyczenia nieruchomości na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 CIT/VAT
Langer Fiskalne instrumenty wspierania działalności gospodarczej w Polsce, w: Czesko-Polska Komparatystyka Prawna 2013 2013 finanse publiczne
Langer Ekonomiczno-prawne bariery i ograniczenia w zarządzaniu długiem publicznym jednostek samorządu terytorialnego, w: Zarządzenie i rynek pracy, red. A. Krzysztofek, A. Przybyłka AT Wydawnictwo 2014 finanse publiczne
Langer Pojęcie państwowego długu publicznego – spory doktrynalne z perspektywy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia, red. K. Błażuk, P. Czernicki, I. Krzemińska Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2014 finanse publiczne
Langer Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014 finanse publiczne
Langer Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014 finanse publiczne
Langer Aspekty podatkowe podziału spółek kapitałowych w Polsce, w: e-publikacja XLIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Koła Naukowe szkołą twórczego myślenia, red. J.A. Pawłowicz, E. Szafranko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2015 finanse publiczne
Langer Formalizacja etyki w administracji finansowej rękojmią prawidłowego gospodarowania groszem publicznym, w: Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki, red. M. Buszko, D. Krupa, D. Sadłakowski Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 finanse publiczne
Langer Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka 2015 finanse publiczne
Langer Postępowanie upadłościowe jako rezylientny element systemu przeciwdziałania niewypłacalności samorządu terytorialnego w Polsce, w: Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, red. W. Miemiec Wolters Kluwer business 2015 finanse publiczne
Langer Zasada adekwatności środków do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Próba reinterpretacji rozpowszechnionego ujęcia, w: Samorząd terytorialny w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, red. J. Wantoch-Rekowski Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2015 finanse publiczne
Dudzic Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a zasada suwerenności państwa w sprawach podatkowych Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 międzynarodowe
Dudzic Przegląd prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014 międzynarodowe
Kuźniacki The need to avoid double economic taxation triggered by
CFC rules under tax treaties, and the way to achieve it
Intertax 2015 międzynarodowe
Kuźniacki CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law WU
International Taxation Research Paper Series via SSRN
2015 międzynarodowe
Kuźniacki Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (III) Wątpliwości związane z objęciem podmiotowym zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Kuźniacki Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (II) Status podatkowy spółek tworzących PGK – trzy różne rezultaty interpretacyjne Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Kuźniacki Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (I) Naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Kuźniacki Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach
kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwośc
Europejski Przegląd Sądowy 2015 międzynarodowe
Kuźniacki Unequal tax treatment of CFCs towards domestic
partnerships, economic double taxation, exchange of tax information and future
developments of the Norwegian CFC rules
Skatterett 2014 międzynarodowe
Kuźniacki EEA exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett
2014, No. 3. The best tax law article in tax law published in Norway in 2014 and
because of that it was being nominated for the price “The Article of the Year” of
the Universitetsforlagets.
Skatterett 2014 międzynarodowe
Kuźniacki Tax treaty exemption from Norwegian CFC rules Skatterett 2014 międzynarodowe
Kuźniacki Poland – Branch Report”, in IFA (ed.),
Qualification of taxable entities and treaty protection, Cahiers de droit fiscal
international, Vol. 99b
 IFA Congress in Mumbai, Indie 2014 międzynarodowe
Kuźniacki The Service PE Concept in Light of the Poland-Norway
Income Tax Treaty
European Taxation 2014 międzynarodowe
Kuźniacki Five Commentaries to the CJEU’s judgments in cases: C-
254/97 Société Baxter, C-39/04 Laboratoires Fourier, C-451/05 ELISA, C-72/09
Rimbaud and C-384/09 Prunus”, in Nykiel, W., Zalasiński, A., Orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz
The CJEU’s Case Law in Tax Cases 2014 międzynarodowe
Kuźniacki Dubious Taxable Status of Polish Tax Capital Groups Tax Notes International 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study
of CFC rules
International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Pozytywne indywidualne interpretacje podatkowe z
negatywnymi skutkami w kontekście stosowania umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek
komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie
opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza
Przegląd Podatkowy 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules Przegląd Podatkowy 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano-
montażowych w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu
budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
wzorowanych na Modelu Konwencji OECD
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Kuźniacki Sustainable Development in Poland and Anti-Avoidance
Provisions: the Rationale for Introducing CFC Rules into the Polish Tax Law
System”, in “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development:
Alternative Models in Central and Eastern Europe
Colletion of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar at the European Parliament, Brussels, 2012 międzynarodowe
Kuźniacki Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych
jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez
wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych
Toruński Rocznik Podatkowy 2012 międzynarodowe
Kuźniacki Wprowadzenie do problematyki opodatkowania
„kontrolowanych spółek zagranicznych
Ekonomia i prawo 2012, t. 8: Procesy integracyjne i
dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 2
2012 międzynarodowe
Kuźniacki Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie
kontrolowanych spółek zagranicznych
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012 międzynarodowe
Kuźniacki Tax optimization of dividend payments – selected
methods
PTE Toruń Working Papers 2012 międzynarodowe
Kuźniacki Proces harmonizacji prawa spółek w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2012 międzynarodowe
Kuźniacki Komentarz do wyroku TS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie C438/09 Dankowski Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011 międzynarodowe
Kuźniacki Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku
dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami
Jurysdykcja Podatkowa –
Dodatek Specjalny, Nr 2/2011
2011 międzynarodowe
Kuźniacki Comparative interpretation of the law in the
case law of the CJEU in tax matters – commentary on the CJEU judgment of 5th May,
2011 in case C 384/09 Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux
European Judicial Review 2011 międzynarodowe
Kuźniacki Tax on stopovers for tourist purposes
imposed only on operators whose tax domicile is outside the territory of an
autonomous region of a Member State – commentary on the ECJ judgment of 17
November 2009 in case C-169/08 Regione Sardegna”.
European Judicial Review 2011 międzynarodowe
Kuźniacki Tax avoidance
through using of controlled foreign companies
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011 międzynarodowe
Kuźniacki Norwegian jurisprudence of the Supreme Court
creating a legal doctrine against tax avoidance – Orzecznictwo Norweskiego Sądu Najwyższego tworzące
doktryny prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania
Tax Law Quarterly 2010 międzynarodowe
Kuźniacki Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance
on International Level – Treaty Shopping jako mechanizm unikania opodatkowania
na poziomie międzynarodowym
Kwartalnik Prawa
Podatkowego
2010 międzynarodowe
Kuźniacki Ogólna charakterystyka zasad prawnych
obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym
Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego, Volume VII
2010 międzynarodowe
Kuźniacki Wykorzystanie oaz podatkowych Edukacja Prawnicza 2010 międzynarodowe
Kuźniacki Predications of Norwegian Supreme Court as a Solution Between
Inconsistency of Norwegian Internal Law With EEA Law – Example From Insurance
Law
Injuria 2009 międzynarodowe
Kuźniacki Jak LPP unika podatków Forbes 2014 międzynarodowe
Kuźniacki Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Bunty podatkowe jako historyczne przykłady unikania opodatkowania Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Irlandia jako specjalistyczna oaza podatkowa Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Pojęcie oazy podatkowej, listy oaz podatkowych. Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez uzyskanie statusu rezydenta podatkowego kraju będącego oazą podatkową Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie spółek rotacyjnych Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Optymalizacja podatkowaz wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Malty Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Kuźniacki Optymalizacja podatkowaz wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Cypru http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/optymalizacja-podatkowa-z-
wykorzystaniem-jurysdykcji-podatkowej-cypru.html
międzynarodowe
Kuźniacki Holandia jako specjalistyczna oaza podatkowa http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/holandia-jako-specjalistyczny-raj-
podatkowy.html
międzynarodowe
Kuźniacki Zmniejszenie obciążeń podatkowych
poprzez transfer zysków
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/zmniejszenie-obciazen-podatkowych-
poprzez-transfer-zyskow.html
międzynarodowe
Kuźniacki Klasyfikacja rajów podatkowych http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/klasyfikacja-rajow-podatkowych.htm międzynarodowe
Prus Rozliczenie straty stałego zakładu przez podmiot krajowy. Przyczynek do badań nad wykładnią prounijną [w:] red. Iwona Ramus “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne” Wydawnictwo Adam Marszałek 2014 międzynarodowe
Tetłak Olympic Tax Law” [w:] Dimitrios P. Panagiotopoulos (red.) Sports Law. Lex Sportiva – Lex Olympica and Sports Jurisdiction Experience –  Development & Perspective 2015 międzynarodowe
Tetłak Sociological Justification for Non-Taxation of Sports Heroes” [w:] Dikaia Chatziefstathiou and Andrea Kathryn Talentino (eds) Sporting Boundaries, Sporting Events and Commodification Oxford: Inter-Disciplinary Press 2015 międzynarodowe
Tetłak Taxation of entertainers and sportspersons, [w:] Richard Vann (ed.) Global Tax Treaty Commentaries 2015 międzynarodowe
Tetłak Przesłanki opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości” [w:] B. Jaworska-Dębska (red.) Dobre prawo – sprawne rządzenie 2015 międzynarodowe
Tetłak Immunitet podatkowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego [w:] Krzysztof Wróbel (red.) Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa 2015 międzynarodowe
Tetłak Legislacja na żądanie” – patologie w procesie stanowienia prawa podatkowego na przykładzie zwolnień fiskalnych dla międzynarodowych imprez sportowych [w:] Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część piąta CH Beck 2014 międzynarodowe
Tetłak Finansowanie sportu ze środków publicznych CH Beck 2014 międzynarodowe
Tetłak Taxation of International Sportsmen IBFD 2014 międzynarodowe
Tetłak Countering Tax Avoidance in the Provision of Personal Services in the United Kingdom and Poland LAP Lambert 2013 międzynarodowe
Tetłak Taxation of Athletes Participating in the Olympic Games Under Article 17 of the OECD Model Tax Convention LAP Lambert 2012 międzynarodowe
Tetłak Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych Oficyna Prawa Polskiego 2012 międzynarodowe
Tetłak Hanna Litwińczuk (red.) Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe Oficyna Prawa Polskiego 2009 międzynarodowe
Tetłak Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences IBFD 2009 międzynarodowe
Tetłak Taxation of international artistes and sportsmen in Poland [w:] Xavier Oberson (ed.) International taxation of artistes & sportsmen Schulthess 2009 międzynarodowe
Tetłak Tax charges in the FIFA corruption scandal GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
Tetłak The French tax dumping for sports mega-events: fiscal exemption for UEFA EURO 2016 and beyond GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
Tetłak Comments on selected 2014 updates on art. 17 of the OECD Model Tax Convention GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
Tetłak The 2014 update to art. 17 of the OECD Model Tax Convention GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
Tetłak The Constitutional Review of the 2014 World Cup Law by the Brazil’s Federal Supreme Court GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
Tetłak UK tax breaks for the 2014 Commonwealth Games in Glasgow EUROPEAN TAXATION 2013 międzynarodowe
Tetłak Sochi 2014 Olympic Tax Legislation EUROPEAN TAXATION 2014 międzynarodowe
Tetłak UK tax breaks for the 2013 Champions League final EUROPEAN TAXATION 2013 międzynarodowe
Tetłak Russian anti-tax law for the 2014 Sochi Olympic Games GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
Tetłak The taxpayer as the unofficial sponsor of the London 2012 Olympic Games THE INTERNATIONAL SPORTS LAW JOURNAL 2013 międzynarodowe
Tetłak Host city contract as a basis for tax exemption for major sporting events: towards privatization of sports tax law? GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Tetłak Poland: Tax planning for incoming professional team sports players GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Tetłak Spain to win EURO 2012 for tax reasons if the boycotted final is moved to Poland GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 2012 międzynarodowe
Tetłak Podatkowy interes reprezentacji Hiszpanii w przeniesieniu finału EURO 2012 do Polski BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH 2012 międzynarodowe
Tetłak The tax regime for UEFA EURO 2012 GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Tetłak Tax Treatment of Team Performances under Art. 17 of the OECD Model Convention WORLD TAX JOURNAL 2010 międzynarodowe
Wilk The practical protection of taxpayers’ fundamental rights – Polish National Report IFA Cahiers 2015 Volume 100B 2016 międzynarodowe
Wilk Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014 2015 międzynarodowe
Wilk Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym Wolters Kluwer 2015 międzynarodowe
Wilk Taxation and development [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapport polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego 2014 międzynarodowe
Wilk Europejskie prawo podatkowe [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe Agent PR 2014 międzynarodowe
Wilk Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge – SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767 [w:] Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych. Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Wilk Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90MuwiBouwgroepBVv. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991 [w:] Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych. Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Wilk Komentarz do wyroku TS z dnia 13.10.1992 r. w sprawie C-50/91 CommerzCreditBank AG – Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992,s.I-5225 [w:]Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Wilk Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Firma ING.AUER- DieBausoftwareGmbHv. FinanzamtFreistadtRohrbachUrfahr, Zb. Orz. 2007, s. I-9689 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Wilk Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012 2013 międzynarodowe
Wilk Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Wilk Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi – glosa do wyroku TS z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Europejski Przegląd Sądowy 2015 międzynarodowe
Wilk Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Przegląd Podatkowy 2014 międzynarodowe
Wilk Glosa do wyroku C-494/03 Senior Engineering LEX 2011 międzynarodowe
Wilk Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law Studi Tributari Europei 2010 międzynarodowe
Wilk Glosa do wyroku ETS C-48/07 w sprawie État belge – Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA LEX 2010 międzynarodowe
Wilk Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009 międzynarodowe
Wilk  Environmental Taxation in Europe and for Europe. National Report Poland,  (Raport dla Uniwersytetu Bolońskiego dotyczący systemu podatków ekologicznych w Polsce) 2014 międzynarodowe
Wilk Jak ustalić rezydencję? Rzeczpospolita 2013 międzynarodowe
Wilk Dyskryminacyjne traktowanie dywidend wypłacanych z innych krajów Wspólnoty było niedopuszczalne Rzeczpospolita 2011 międzynarodowe
Kuźniacki Pozytywne interpretacje mogą mieć negatywne skutki Rzeczpospolita 2013 ogólne
Marzec Przegląd artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego opublikowanych w czasopismach polskich od lipca do grudnia 2010 r. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011 ogólne
Marzec Wykładnia językowa w prawie podatkowym – prymat czy wyłączność? Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011 ogólne
Marzec Określenie zobowiązania podatkowego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku Toruński Rocznik Podatkowy 2011 ogólne
Mikuła Choroba może zwolnić członka zarządu z odpowiedzialności Orzecznictwo Podatkowe 10/2008 2008 ogólne
Prus Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – konsekwencje w zakresie podatków i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych [w:] red. Magdalena Górska, Katarzyna Zapała, “Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”, Wydawnictwo WSEPiNM 2014 ogólne
Prus Interpretacja indywidualna jako instrument zarządzania bezpieczeństwem podatkowym podmiotów gospodarczych [w:] red. M. Kwieciński, R. Bełdzikowski „Bezpieczeństwo Publiczne. Wybrane problemy teorii i praktyki WSFiP, 2013 ogólne
Prus Sukcesja ochrony prawnej wynikającej z pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego [w:] red. T. Famulska „Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw 2013 ogólne
Rymaszewski Czy zajęcie zabezpieczające może przerwać bieg terminu przedawnienia? Monitor Podatkowy 2008 ogólne
Skalimowski Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej Toruński Rocznik Podatkowy 2011 ogólne
Skalimowski Granice między wykładnią prokonstytucyjną a bezpośrednim stosowaniem przepisów Konstytucji – uwagi na tle uchwały Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r. Palestra 2013 ogólne
Tetłak Nieprawidłowości w rozporządzeniu w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z EURO 2012. [w:] Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta CH Beck 2013 ogólne
Tetłak Problemy stanowienia prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, [w:] Karolina Tetłak (red.) Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru 2013 ogólne
Tetłak Prawo finansowe Oficyna Prawa Polskiego 2012 ogólne
Tetłak Podatkowe aspekty piłkarskich mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 ROCZNIK NAUKOWY AWFiS 2012 ogólne
Tetłak Zapłata podatku przez osobę trzecią Przegląd Podatkowy 2007 ogólne
Wilk Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce Wolters Kluwer 2016 ogólne
Wilk Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce Wolters Kluwer 2016 ogólne
Wilk Polskie prawo podatkowe 2015 ogólne
Wilk Tendencje rozwojowe prawa podatkowego [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), ogólne prawa podatkowego Wyd. Fundacja CDiSP 2014 ogólne
Wilk Turysta i gospodarka turystyczna – fuga terminologiczna [w:] pr. zb. pod red. G. Gołembskiego i A. Niezgody, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2014 ogólne
Wilk Polskie prawo podatkowe Difin 2013 ogólne
Wilk Sukcesja podatkowa spadkobierców – umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę Monitor Podatkowy 2012 ogólne
Zając-Wysocka Odpowiedzialność byłych członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 ogólne
Zając-Wysocka Praktyczne aspekty „elektronicznej” nowelizacji ordynacji podatkowej Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 ogólne
Wilk Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2009 PCC
Biernat-Baran Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) [w:] red. Iwona Ramus, “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne Wydawnictwo Adam Marszałek 2014 PIT
Kupisz Nie każde odszkodowanie dla pracownika jest zwolnione z PIT Rzeczpospolita 2015 PIT
Kupisz Fiskus ukarze za niezłożenie sprawozdania Rzeczpospolita 2015 PIT
Kupisz Untaxed settlement American Investor 2015 PIT
Kupisz Ugoda i odszkodowanie dla pracownika, czy należy się podatek Gazeta Finansowa 2015 PIT
Kupisz Ugoda z pracownikiem a podatek PIT Personel i zarządzanie 2015 PIT
Kupisz Nawet 35 tys. zł kary od fiskusa za brak sprawozdania skarbowego Dziennik Gazeta Prawna 2015 PIT
Kupisz Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń Rzeczpospolita 2015 PIT
Kupisz Od 2015 kara grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego do US Home&Market 2015 PIT
Kupisz Pracownik nie zapłaci PIT za profilaktykę zdrowotną Orzecznictwo Podatkowe 2015 PIT
Kupisz Samochód służbowy do celów prywatnych Personel i zarządzanie 2015 PIT
Kupisz You can drive my car! American Investor 2015 PIT
Kupisz Jak optymalizować opodatkowanie dochodów menedżerów Personel i zarządzanie 2016 PIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ODDK 2015 PIT
Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ODDK 2014 PIT
Zając-Wysocka Odszkodowanie dla pracownika nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 PIT
Tetłak Opodatkowanie dochodu z majątku wspólnego małżonków Moinotr Podatkowy 2006 PIT
Rymaszewski Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 PIT/CIT
Tetłak Darowizna na rzecz klubu sportowego działającego w lidze zawodowej Przegląd Podatkowy 2008 PIT/CIT
Wilk Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2014 PIT/CIT
Wilk Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych przez przedsiębiorców na lokatach bankowych Monitor Podatkowy 2013 PIT/CIT
Wilk Wydatki na przystosowanie lokali użytkowych do potrzeb najemcy jako koszty uzyskania przychodów, Przegląd Podatkowy 2012 PIT/CIT
Zając-Wysocka Dokumentowanie wykonania usług niematerialnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Zając-Wysocka Różnice kursowe przy rachunku walutowym Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Zając-Wysocka Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a prawo podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Zając-Wysocka Skutki podatkowe zapłaty „odstępnego” za rozwiązanie umowy najmu i sprzedaży nakładów w obcym środku trwałym Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 PIT/CIT
Marzec Zastosowanie zasady jednokrotności opodatkowania w obrocie wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą” – publikacja pokonferencyjna– pt. „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu do Unii Europejskie – doświadczenia i perspektywy” pod red. P. Stanisławiszyna,T. Nowaka WoltersKluwer 2012 Podatek akcyzowy
Wilk Obrót energetycznymi wyrobami akcyzowymi na gruncie nowej ustawy o podatku akcyzowym Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość 2009 Podatek akcyzowy
Kupisz Infrastruktura kolejowa zwolniona z podatku od nieruchomości Dziennik Gazeta Prawna 2015 podatki lokalne
Kupisz Podatek od nieruchomości: zwolnienie dla infrastruktury kolejowej Rzeczpospolita 2015 podatki lokalne
Kupisz NSA korzystnie o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej Gazeta Finansowa 2015 podatki lokalne
Kupisz NSA korzystnie o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej Home&Market 2015 podatki lokalne
Wilk Kiedy tablice reklamowe (billboardy) podlegają podatkowi od nieruchomości?, www.wieszjak.pl 2011 podatki lokalne
Wilk Zwrot opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Wilk Wymiar i pobór opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Wilk Stawki opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Biernat-Baran Glosa do wyroku NSA z 22 grudnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 1372/10 – skutki braku dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym Przegląd Podatkowy 2009 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012 r. (I FSK 555/11) – doręczenie w postępowaniu podatkowym Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Przesłuchanie strony w postępowaniu podatkowym Toruński Rocznik Podatkowy 2013 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014 Postępowanie podatkowe
Wilk Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej Wolters Kluwer 2014 Postępowanie podatkowe
Rymaszewski Problemy dowodowe w zakresie eksportu towarów Monitor Podatkowy 2012 Postępowanie podatkowe/VAT
Mikuła Czy można odliczyć VAT od zaniechanych inwestycji? Orzecznictwo Podatkowe 4/2009 2009 VAT
Mikuła Czy można odliczyć VAT od zaniechanych inwestycji? Interpretacje Podatkowe 2009 VAT
Mikuła Wymogi dokumentacyjne zastosowania stawki 0% dla WDT Monitor Podatkowy 7/2010 2010 VAT
Mikuła Transakcja oszukańcza a prawo do odliczenia podatku naliczonego – komentarz do wyroku WSA w Szczecinie z 15.7.2010 (I S A/Sz 258/10) Monitor Podatkowy 11/2010 2010 VAT
Mikuła Przepisy wprowadzające nowe stawki VAT – problem intertemporalny Monitor Podatkowy 3/2011 2011 VAT
Mikuła Komentarz do orzeczenia WSA w Warszawie z 8.02.2011 r., III Sa/Wa 1331/10 “Rozstrzygnięcia dotyczące formy dowodów dokonania WDT nie były przedmiotem uchwały 7 sędziów NSA w sprawie zakresu dowodów niezbędnych do zastosowania stawki 0%” Monitor Podatkowy 3/2011 2011 VAT
Mikuła Substancja mająca właściwości lecznicze, lecz niewpisana do rejestru leków, nie może korzystać z preferencyjnej stawki VAT Monitor Podatkowy 7/2011 2011 VAT
Mikuła komentarz do Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 grudnia 2011 r., IPTPP1/443-695/11-7/IG – “Stawki VAT dla usług wydawania dokumentacji medycznej” Prawo i Podatki 4/2012 2012 VAT
Mikuła Glosa do wyroku NSA z 5.11.2010 r. (I FSK 1566/09), faktury utracone w trakcie pożaru Przegląd Orzecznictwa Podatkowego  nr 2(120) / 2012 2012 VAT
Mikuła Zastosowanie klauzuli dobrej wiary w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.  Wybrane Zagadnienia” w: Iwona Ramus (red.), “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne”. 2014 VAT
Mikuła Treść ponad formą? Niektóre uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego obowiązków formalnych w opodatkowaniu VAT w “Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim” 2014 VAT
Mikuła Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TSUE dotyczącym VAT Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2/2014 2014 VAT
Mikuła Zasada proporcjonalności w podatku od wartości dodanej – analiza orzecznictwa TSUE Toruński Roczniku Podatkowym 2014 2014 VAT
Rymaszewski Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 VAT
Tetłak Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT Przegląd Podatkowy 2015 VAT
Tetłak Poland: Comparative survey on VAT, sports and sports accommodations GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2011 VAT
Tetłak Glosa do wyroku ETS z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04 Axel Kittel przeciwko Belgii oraz Belgia przeciwko Recolta Recycling SPRL Przegląd Podatkowy 2007 VAT
Tetłak Czy nieświadomy uczestnik „karuzeli podatkowej” może odliczyć VAT? – glosa do wyroku ETS z 21 lutego 2006 r. w sprawie Optigen Prawo i Podatki 2006 VAT
Wilk Podstawa opodatkowania usługi leasingu w podatku od towarów i usług a ubezpieczenie jej przedmiotu. Glosa do uchwały NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10), Monitor Podatkowy 2011 VAT
Wilk Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę VAT? www.wieszjak.pl 2011 VAT
Wilk Opodatkowanie VAT premii pieniężnych wypłacanych aptekom przez firmy farmaceutyczne Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość 2008 VAT
Zając-Wysocka Prawo do odliczenia VAT-u od zakupu usług wynajmu samochodów Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 VAT
Zając-Wysocka Praktyczne problemy związane z pierwszym zasiedleniem Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 VAT
Zając-Wysocka Czy outsourcing usług ubezpieczeniowych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT – analiza problemu na gruncie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT
Zając-Wysocka Zakup licencji w ramach importu usług – moment powstania obowiązku podatkowego Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT
Zając-Wysocka Komornik jako płatnik na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Zając-Wysocka Refakturowanie usług a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w świetle wyroków sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Zając-Wysocka Stosowanie procedury VAT marża przez biura podróży w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania marży ujemnej, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Zając-Wysocka Moment dokonania dostawy towarów i wykonania usługi a „nowy” obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Zając-Wysocka Warunki zwolnienia z podatku od towarów i usług kształcenia zawodowego niezgodne z prawem europejskim Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 VAT
Zając-Wysocka Spory o zasady refakturowania usług w 2014r Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 VAT
Zając-Wysocka Teoretyczne i praktyczne aspekty kwalifikacji oraz opodatkowania świadczeń złożonych w podatku od towarów i usług Toruński Rocznik Podatkowy 2015 VAT
Zając-Wysocka Sprzedaż wierzytelności trudnych na gruncie VAT i podatku dochodowego od osób prawnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT/CIT
Wilk Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008, III SA/Wa 826/08 Monitor Podatkowy 2009